Ekonomisk hållbarhet

Hur vi på Scandinavian Resorts har ett ansvar att värna om människor, miljö och lönsamhet på samma gång. Tillsammans med andra aktörer i Sälen arbetar vi för att stärka regionens konkurrenskraft gentemot övriga Europa. Sälenfjällen är redan den största vinterdestinationen i Skandinavien med en omsättning på drygt 2,5 miljarder.

 ”Flygplatsen är en viktig investering för vår långsiktiga hållbarhet som en europeisk vinterdestination, hela byggnationen har präglats av ett modernt miljötänk och är troligtvis Sveriges modernaste och mest hållbara flygplats”.

Scandinavian Mountains Airport - ny flygplats med fokus på minskade utsläpp

Scandinavian Mountains Airport har ett naturligt incitament att vårda naturen och miljön som vi verkar och bor i. De vill kombinera tillgänglighet med fossilfrihet och fokuserar på att det är utsläppen från flyget som ska minska – inte flygresandet i sig. 

Scandinavian Mountains Airport byggs på samma mark som Sälen flygplats har legat på sedan början av 1970-talet. Dess strategiska placering mitt i Nordens största alpina region och fantastiska fjällnatur öppnar upp för fler besökare året runt. I denna unika region bedrivs turistverksamhet vilket gör att kraven på hållbarhetsarbetet är högt ställda. 

Man arbetar för ökad energieffektivisering i hela flygplatsdriften. Exempelvis med en successivt ökad elektrifiering och andra teknikutvecklingsspår. Därmed får ett bränslebyte – i kombination med den teknikutveckling som sker parallellt – en central roll.

Under byggnationen tillvaratar Scandinavian Mountains Airport bortschaktade massor samt GROT och stubb inom området så att inget hamnar på deponi, installerar LED både på landningsbanan samt i terminal- och garagebyggnationen, installerar bergvärme, förebygger bränslespill med oljeavskiljare och använder invallade cisterner, kontinuerliga arbetsmiljökontroller samt att de bergmassor som tillförs kommer från närliggande bergtäkter.

Flygplats i Sälen.jpg

I den kommande driften arbetas det med anpassade tariffer mot flygbolag som flyger med de modernaste flygplan, med fokus på mindre utsläpp och buller. Det verkas även för att minimera utsläppen i mark, vatten och luft, samt minimera kemikalieanvändningen samt uppkomsten av avfall. 

Den svenska flygnäringen har genom branschföreningen Svenskt Flyg tagit fram en färdplan för hur svenskt flyg kan bli fossilfritt. Färdplanen visar hur inrikesflyget kan vara fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045. 
Scandinavian Mountains Airport är medlem i föreningen Sveriges regionala flygplatser (SRF) där en av målsättningarna är ett fossilfritt flygresande år 2030. 

Globalt sett står flygets utsläpp av koldioxid för cirka två procent av världens koldioxidutsläpp. Den totala klimatpåverkan bedöms kunna motsvara upp till fyra procent av de globala koldioxidutsläppen på grund av att delar av utsläppen sker på hög höjd.

Sveriges andel av världens koldioxidutsläpp är cirka två promille och i Sverige står flygets koldioxidutsläpp, in­ och utrikes, för cirka fem procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.  Scandinavian Mountains Airports initiala andel av det svenska flygets koldioxidutsläpp beräknas till två promille.

Klimatpåverkan när man sitter i ett fullt flygplan är ungefär lika stor som om man kör ensam samma sträcka i en vanlig bensinbil.

Läs mer om det spännande arbetet med flygplatsen

 

Vi värnar
om sälen

Social
hållbarhet

Miljömässig
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet